regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO.
Watercraft Rent
1. Biuro wypożyczalni sprzętu pływającego czynne jest w godzinach 09:00-17:00 (przy każdorazowym wynajmie godziny odbioru i zdania sprzętu ustalane są indywidualnie z wynajmującym)
2. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy JUKS Kamila Uchnast z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Grabowa 1/U2 70-761 Szczecin NIP: 851-31-24-993.
3. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy, w której zawarte są dane
personalne: imię nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, nr rejestracyjny łodzi, oraz samochodu osoby odbierającej sprzęt.
4. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do
bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.
5. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, nie są pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających. (jeżeli to konieczne posiadają uprawnienia do prowadzenia konkretnych łodzi, czy skuterów wodnych).
6. Minimalny czas najmu sprzętu to 1h.
7. Na łodzi motorowej przebywać mogą dzieci powyżej 2 roku życia w kamizelkach asekuracyjnych. Dzieci przebywać mogą tylko pod opieką osób dorosłych.
8. Na łodzi motorowej nie mogą przebywać zwierzęta.
9. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
10. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi
zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie
Klienta w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie
niepogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji
uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej
wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez
Wypożyczającego. Jednocześnie w przypadku utraty, zniszczeniu sprzętu wynajmujący poddaje się dobrowolnie egzekucji pokrycia wszelkich strat względem wynajmującego.
11. Klient, odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia, w
szczególności w środki ratunkowe.
12. Klient, podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad,
zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
13. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania.
Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika
wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni,
przedłużenie czasu wypożyczenia prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 508667427
14. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia , jeśli kolidować on
będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.
15. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z przeznaczeniem
b) niedokonywania żadnych napraw sprzętu.
c) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie i niepogorszonym stanie.
d) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
f) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń innych jednostek, pomostów, czy jakichkolwiek innych przedmiotów na wskutek kolizji z własnej winy. 
g) nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
h) przebywania na łodzi czy innym sprzęcie wyłącznie w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych.
16. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
b) odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,
c)zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z
możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
g) połowu ryb.
17. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
b) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi, oraz służb ratunkowych i policji
c) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki lub innego sprzętu w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia go/jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni, tel. 508667427, tel. alarmowy WOPR 984.
18. Przed wypożyczeniem łodzi należy zapłacić kaucję zwrotną ustalaną indywidualnie w zależności od wynajmowanego sprzętu.
19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego.
Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
20. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem + opłata za czas wypożyczenia.
21. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
22. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież lub wypadek i zostanie zgłoszone policji.
23. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego
zwrot.
24. Każdy klient przed wypłynięciem jest poinformowany o prognozie pogody i warunkach panujących na akwenie. Z powodu złych warunków atmosferycznych, rezerwacje, bieżące rejsy łodzi motorowych mogą zostać odwołane.
25. Korzystanie z naszych usług wiąże się z całkowitą akceptacją niniejszego regulaminu.
26.Inne, nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w
szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z
późniejszymi zmianami).